Từ khóa: khoa học

Tạo ra nước đá nóng hơn nước sôi

Tạo ra nước đá nóng hơn nước sôi Tạo ra nước đá nóng hơn nước sôi

Biến nước lã thành nước đá chỉ trong vài nano giây (1 nano giây = 1 phần triệu của giây) chưa phải là gì to tát nếu so với thử nghiệm tạo ra nước đá “nóng” hơn nước sôi vừa được thực hiện bằng máy Z khổng lồ (ảnh) ở Phòng thí nghiệm quốc gia ...